ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_newsfeeds, 1
 • Error loading component: com_newsfeeds, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

 

اساسنامه انجمن علمي- پ‍‍‍ژوهشي مديريت و اقتصادسلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه :

به منظور حمايت، تقويت و ترويج فرهنگ و اخلاق علمي در دانشگاه علوم پزشکی تهران، تقويت روحيه و بنيه علمي دانشجويان مستعد و توانمند در زمينه مدیریت بهداشت و درمان و اقتصاد سلامت و فراهم آوردن بسترهاي مناسب براي فعاليت‏هاي جمعي علمي، همچنين بهره‏گيري از توانمندي و خلاقيت آنان در تحقق توسعه علمي و نهضت توليد علم ، انجمن علمي - پژوهشی مدیریت بهداشت و درمان و اقتصاد سلامت با حمايت دانشگاه طبق مفاد اين اساسنامه تشكيل شده است.

تعريف :

انجمن علمي _ پژوهشی مدیریت و اقتصاد سلامت، انجمني است علمی، تخصصی، پژوهشی، دانشجويی متشكل از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی تهران كه در چارچوب اهداف و موضوعات مذكور در اساسنامه و رعايت قوانين و مقررات دانشگاه زير نظر مرکز پژوهش های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  تهران فعاليت مي‏كند.

اهداف:

1- آشنایی جامعه دانشگاهی با نقش مدیریت واقتصاد سلامت

2- ارتقاءسطح علوم مدیریتی واقتصادی وبه روز کردن اطلاعات

3- ایجاد پل ارتباطی بین اساتید،اعضای هیئت علمی،دانشجویان PHD ،کارشناسی ارشدوکارشناسی

4-ایجاد ارتباط علمی آموزشی وپژوهشی وتبادل نظر بین محققان ومتخصصان سایر گرایش های تخصصی مدیریت واقتصاد که به نحوی مرتبط با فعالیت انجمن است .                                                              

5-مشارکت فعال در زمینه بهره گیری  ازاستعداد و توانایی های دانش آموختگان

6-انجام طرح های پژوهشی از طریق پیوند با مراکز علمی وتحقیقاتی

7-تبیین مفاهیم علمی ونوین از طریق ارائه دوره های کوتاه مدت وبرگزاری کارگاه ها،جلسات،سخنرانی،گردهمایی ها،همایش ها وانتشار مطالب

8-توانمندسازی اعضای انجمن در زمینه های پژوهشی وآموزشی

9- نهادینه کردن فرهنگ پژوهش وتحقیق

10-  ارائه جدیدترین متد های علمی مدیریت واقتصاد.

11- بستر سازی جهت ایجاد فرصت های شغلی مناسب

12- ایحاد ارتباط با انجمن ها و موسسات علمی و تحقیقاتی دیگر دانشگاه ها در راستای تبادل اطلاعات علمی.

فعاليت ها:

1 -برگزاری کارگاه ها،جلسات،سخنرانی،گردهمایی ها،همایش ها وانتشار مطالب

2-فعالیت در زمینه تالیف وگردآوری کتاب

4 -تهیه وتدوین مقالات و طرح های پژوهشی و پیگیری تصویب آنها

5 -برقراری ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی

6 -انجام اقدامات مورد نیاز اعضای انجمن جهت شرکت درکنفرانس ها وسمینارهای مرتبط با فعالیت انجمن

7 -انجام اقدامات مورد نیاز وهماهنگی لازم جهت آماده سازی وانتشار نشریه

ارکان انجمن

ماده1: ارکان انجمن عبارتست از

1-   شورای مرکزی    2- رئيس انجمن     3- دبيرانجمن     4-كميته ها       5- اعضا

1- شوراي مركزي

شوراي مركزي مركب از رئيس انجمن، دبيروسرپرستكميته ها مي باشد.

 2- رئيس انجمن

وظايف واختيارات رئيس:

- راهبری و نظارت عاليه بر فعاليتهای انجمن

-تایید اعضای واجد شرايط عضويت در شورای مرکزی انجمن

- اتخاذ تصميم در خصوص همکاری با تشکل ها و انجمن ها وانجمن های مشابه در ساير  دانشگاهها و نهادهای بين المللی به پیشنهاد شورای مرکزی

- دريافت گزارشات فعاليتهای انجمن از دبير 

-   امضاكليه اسنادواوراق مربوط به انجمن

 3-دبيرانجمن

دبير انجمن بالاترين مقام اجرايی انجمن است كه جانشين رئيس انجمن مي باشد وتوسط رئيس انجمن مشخص مي شود.

وظايف واختيارات دبير:

- نظارت بر کليه فعاليتهای انجمن

- نظارت بر اجرای مصوبات شورای مرکزی

- بررسی کليه اسناد و مدارک مالی انجمن

- توزيع مسئوليت های اجرائی و جذب مشارکتهای اعضا در فعاليتها و تحقق برنامه های انجمن

- رسيدگی به امور اجرايی و اداری انجمن 

 - پيشنهاد تشکيلات و آيين نامه ها و دستورالعمل های مورد نياز

 - پيگيری تامين مالی مورد نياز انجمن از طريق فعاليتهای اقتصادی،فرهنگی،آموزشی و پژوهشی

 - پيشنهاد افراد واجد شرايط برای سرپرستی کميته ها به رئيس انجمن

 - ارائه گزارش دوره ای عملکرد انجمن به رئيس انجمن

 - نظارت مستقيم بر فعاليتها و تصميمات سرپرستان کميته ها

  - انجام ساير موارد محوله از سوی رئيس انجمن

تيصره:عزل وانتصاب دبيرانجمن توسط شورای مرکزی منوط به بررسي فعاليتها وگزارشهاي ارائه شده وبررسي فعاليتهاي انجمن مي باشد.

4- كميته ها:

انجمن ميتواند گروه ها و کميته های زير را تشکيل دهد تا بر اساس شرح وظايفی که از سوی شورای مرکزی تعيين می شود به فعاليت بپردازد:

1-کميته پژوهشی

2-کميته اجرايی

3-کميته علمی - آموزشی

4-کميته روابط عمومی و سایت

سرپرست هر يک از کميته ها از بين اعضای به پيشنهاد دبير انجمن، با تائيد ريئس انجمن انتخاب ميشود.

هر يک از کميته ها صرف نظر از وظايف اختصاصی خود، دارای وظايف و اختيارات زير می باشند:

- بررسی پيشنهادهای ارائه شده در زمينه ی کميته مربوط به خود و تهيه طرحهای مناسب و ارائه آن به شورای مرکزی

-ارتباط مستمر و تبادل اطلاعات و طرحها و برنامه ها با ديگر کميته های انجمن

- اجرای مصوبات شورای مرکزی انجمن در مواردی که به کميته برميگردد

- سرپرست هر يک از کميته ها موظف است که برنامه های آتی خود را در مدت مشخص به دبير انجمن اطلاع دهد.

- سرپرست هر يک از کميته ها موظف است که گزارش عملکرد گذشته خود را تهيه ودر اختيار دبير انجمن قرار دهند.

- عزل و استعفای سرپرستان کميته ها بايد به تائيد رئيس انجمن برسد.

- سرپرست کمیته ها موظفند جهت پیشبرد و تداوم کمیته مربوطه اقدام به جذب اعضای مورد نیاز کنند و نحوه کار در کمیته مربوطه را به اعضاء یاد دهند تا بدین وسیله مشکلی بابت جانشین سرپرست و تداوم کار انجمن پیش نیاید.

- اعضای کميته ها موظف به رعايت برنامه های اجرايی مصوب سرپرست کميته ها می باشند.

کميته پژوهشی:

شرح وظايف کميته پژوهشی:

- نظارت بر اجرای طرحهای تحقیقاتی

- هماهنگی با اساتيد و مشاوران برای هدايت پايان نامه و پروژه های تحقيقاتی

- اولويت بندی سرفصل ها و موضوعات پژوهشی  مورد نياز جهت معضلات و چالشهای نظام رشته مديريت بهداشت و درمان و اقتصاد بهداشت با همکاری اساتيد و مراکز مربوطه

 -برنامه ريزی به منظور تهيه مقالات علمی و پژوهشی توسط اعضا

 -تلاش در جهت جذب موضوعات و پروژه های تحقيقاتی مراکز بيرونی و برنامه ريزی برای اجرا

-تدوين سير مطالعاتی دروس رشته های مذکور با همکاری اساتيد مشاور

کميته اجرايی :

شرح وظايف کميته اجرايی:

 -پيگيری کارهای اداری و دفتری

- پيگيری و تامين تجهيزات و امکانات لازم از منابع مربوطه

- تنظيم جلسات شورای مرکزی و اعلام و ابلاغ آن

- هماهنگی (مکان و غيره) جهت برگزاری جلسات عمومی 

کميته علمی- آموزشی :

شرح وظايف کميته علمی- آموزشی :

- جذب دانشجويان علاقمند و خلاق در ايجاد انگيزه و رغبت نسبت فعاليتهای علمی پژوهشی در ميان کليه دانشجويان

- برنامه ريزی وتدوين طرحهای علمی پژوهشی و پيشنهاد همکاری در انجام طرحهای پژوهشی اعضای علمی انجمن

-  برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ها و کنفرانس ها و مسابقات علمی و آزمونهای آمادگی برای ورود به دوره های تحصيلات تکميلی

- توليد و انتشار نشريه علمی ، نرم افزارهای رايانه ای، فيلمهای علمی-آموزشی و تشکيل کارگاه های تخصصی به صورت مستقل و يا با همکاری ساير رشته ها و دانشگاهها

- برگزاری اردوها و بازديدهای علمی و مرتبط با موضوعات پژوهش مصوب

- جمع آوری مطالب تحقيقاتی و مقالات تدوين شده در انجمن و انتشار به صورت بولتن،تک نگاشت و نشريه

- برپايی المپيادها و مسابقات علمی بين دانشجويان و دانش آموختگان

- ارائه خدمات علمی متنوع و ويژه

- برگزاری نمايشگاه های علمی تخصص(کتاب،نرم افزار،دستاوردهای علمی نخصصی)

- تشکيل کرسی های مناظره و مباحثه علمی

-  برگزاری کنکورهای آزمايشی

- برگزاری کلاسهای تقويتی و آموزشی(با الويت قرار دادن برنامه های درسی و تقويتی مورد نياز بر طبق کارنامه تحصيلی اعضا)

 - برگزاری کلاسهای آمادگی ارشد و دکترا

- برگزاری کلاسهای فوق برنامه ( آموزش کامپيوتر و غيره )

- برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نياز جهت اجرای پروژه های تحقيقاتی

- تهيه و تدوين جزوات کمک آموزشی متناسب با نياز دانشجويان

کميته روابط عمومی و سایت:

شرح وظايف کميته روابط عمومی و سایت:

- اطلاع رسانی جهت برگزاری میزگرد ها، نشست های علمی، کارگاه های مصوب تشکيل شده انجمن

- راه اندازی سايت اطلاع رسانی   نشريه الکترونيکی

- تلاش در جهت حضور اعضای ممتاز و مبتکر در انجمن و نيز فعاليتهای تحقيقاتی- پژوهشی در جشنواره ها و همايشها

- برنامه ريزی در امور مربوطه جهت برگزاری همايشها و سمينارهای علمی متناسب با موضوع يا موضوعات پژوهشی مصوب در انجمن

- تلاش در جهت برگزاری کنفرانس های دانشجويی و استفاده از تحقيقات اعضا

- اطلاع رسانی در مورد همايش های کشوری و بين المللی به اعضای انجمن در جهت ترغيب اعضا به شرکت در همايشها

- ثبت و ضبط کليه نامه های ارسالی و دريافتی و نيز کليه ی موارد منتشره با نام انجمن

- انجام نظر سنجی ها و دريافت نظرات و انتقادات و پيشتهادات و انتقال آنها به بخشهای مربوطه

- پاسخ گويی به مراجعات و برقراری ارتباط مستمر بين انجمن و اعضا

- انجام مکاتبات اداری، مراسلات و تبليغات مربوطه به برنامه ها و مراسم های انجمن

-  دعوت از مدعوين و سخنرانان به منظور شرکت در برنامه ها و جلسات انجمن

5-  اعضای انجمن

عضو کوچکترين رکن انجمن می باشد و به صورت پيوسته و افتخاری می باشد.

انجمن با تصميم رئيس و يا دبير انجمن عضو افتخاری می پذيرد.

اشخاص حقيقی و حقوقی دست اندرکار در امور علمی، پژوهشی، آموزشی و...مديران سازمانهاوموسسات، مخترعين و مبتکرين و ساير افرادی که به نوعی حضور آنها مؤثر است و برای نيل به اهداف انجمن تأثيرگزار می باشند (حسب ضوابط موضوعه مربوطه) به عنوان عضو افتخاری پذيرفته می گردند.

 

شرايط و ويژگی های هر عضو عبارتست از:

 - تابعيت جمهوری اسلامی ايران

- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران

-  نداشتن سوابق سوء پيشينه کيفری

- عدم وابستگی به گروه های غير قانونی

وظايف و اختيارات عضو:

-  آگاهی و رعايت کلیه موارد مندرج در اساس نامه و رعايت آيين نامه های تصويب شده در شورای مرکزی انجمن

- شرکت در جلسات عمومی و ارائه پيشنهادات در راستای تحقق موارد پيش بينی شده در اساسنامه

-  مشارکت داوطلبانه در انجام فعاليتها و تحقق برنامه های انجمن تحت مديريت رئيس و دبير انجمن

تبصره : در صورت محرز شدن عدم صلاحيت هر يک از اعضای انجمن يا نداشتن شرايط و ويژگی های اعضاء مندرج در اساس نامه يا عدم رعايت وظايف و اختيارات مندرج در اساس نامه، به پيشنهاد هر يک از ارکان انجمن، رئيس انجمن در مورد لغو عضويت شخص تصميم گيری می کند.

تبصره : استعفای هر يک از اعضا راساَ بلاشرط بوده و استعفای هر يک از اعضای شورا با رای حداکثريت () شورای مرکزی صورت ميگيرد.

ساير مقررات

-       طرحها و برنامه ها و ساير اقداماتی که در اساس نامه پيش بينی شده است چنانچه به نحوی از انحاء با وظايف يکی از وزارتخانه ها و يا سازمان های دولتی ارتباط داشته باشد پس از کسب موافقت وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ذيربط توسط شورای مرکزی به اجرا درخواهد آمد.

-       موسسه دارای مهر و يا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن تصويب شورای مرکزی خواهد شد.

-       در صورت انجام نشدن وظایف محوله هر یک از کمیته ها سرپرست کمیته مربوطه باید به شورای مرکزی  پاسخگو باشد و در صورت متقاعد نشدن شورای مرکزی و بعد از سه مرتبه تخطی از وظایف محوله سرپرست کمیته مربوطه از سمت خود برکنار وسرپرست جدید توسط دبیر به رییس انجمن پیشنهاد میشود.

-       در صورت غیبت غیر موجه از جلسات شورای مرکزی به مدت بیش از سه جلسه سرپرست مربوطه از سمت خود برکنار و سرپرست جدید توسط دبیر به رییس انجمن پیشنهاد میشود.

ساير فعاليت هايی که در اساس نامه ذکر نشده و در چارچوب اهداف و موضوعات ميباشد پس از تائيد هيات موسس و اصلاح اساس نامه و اخذ مجوز امکان پذير خواهد بود.

Comment (0) Hits: 1470

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما